Trial of Alugan to destroy ectoparasites in dogs, cats and fur-bearing animals.


Kallestrup Soeorensen, K.; Marstrand, J.; Schultz, M.

Medlemsblad for den Danske Dyrlaegeforening 55(18): 758-759

1972


The formula for the preparation (bromocyclen) is quoted. It may be used either as a bath, as a powder application, or as a spray. Treatment is reported of 28 dogs, three cats and two g. pigs for fleas or lice, chiefly as a bath at a conc. of 0.07-0.5%. In none of the treated animals was there a recurrence of the parasitism within a 30-day observation period, nor were any adverse effects observed.

Erfaringer
med
ALUGAN®
ved
behandling
for
ektoparasitter
hos
hund,
kat
og
pelsdyr
Af
K.
Kallestrup-SØrensen,
1.
Marstrand
og
M.
Schultzl)
Igennem
mange
år
har
bekæmpelsen
af
ektoparasitter
været
en
væsentlig
del
af
ru-
tinearbejdet
i
smådyrpraksis.
Med
det
i
de
seneste
år
stærkt
stigende
antal
hunde,
katte
og
mindre
pelsdyr
(marsvin,
hamster
m.v.)
er
denne
bekæmpelse
blevet
yderligere
aktuel.
Dermed
'stiger
også
behovet
for
nye
anti-
parasitære
stoffer,
som
både
er
effektive
in-
sekticider
og
samtidig
i
videst
muligt
omfang
uskadelige
overfor
værtsdyret.
Gennem
mange
år
har
man
anvendt
stof-
fer
som
Rotenon
(Derris),
Pyrethrum,
DDT
og
Hexachlorcyklohexan-forbindelser.
I
ny-
ere
tid
er
også
plantebeskyttelsesmidler
som
Fosforsyreestere
kommet
til
og
ikke
mindst
de
såkaldte
klorerede
kulbrinter.
Omkring
nytår
1972
blev
et
sådant
nyt
in-
sekticid
ALUGAN®
markedsført
i
Danmark.
ALUGAN
er
kemisk
set
en
halogeneret
kulbrinte,
hvor
et
chloratom
er
erstattet
med
et
bromatom,
og
har
følgende
konstitutions-
formel:
Cl
CH
2
Br
H
Cl-C-C1
Cl
Cl
ALUGAN
er
en
kontaktgift,
som
ved
be-
røring
af
nerveenderne
trænger
ind
i
ekto-
parasitternes
nervesystem
og
forårsager
lam
-
melse
og
død.
Præparatet
betegnes
fra
fabrikkens
side
som
både
insekticid
og
akaricid,
d.v.s.
virk-
somt
overfor
både
insekter
(lopper,
lus)
og
akarider
(mider)
inkl.
husflåten.
Det
forhand-
les
fra
apoteket
i
håndkØb
i
3
dispenserings-
former:
1)
pulver
til
vaskbehandling
2)
pudder
i
strødåse
3)
spray-dåse
Vi
har
de
seneste
måneder
haft
lejlighed
til
her
hospitalet
at
prøve
ALUGAN
ved
behandling
af
ialt
28
hunde,
3
katte
og
2
marsvin
med
fra
lette
til
voldsomme
angreb
af
lopper
og
lus.
Vi
har
fortrinsvis
anvendt
vaskbehandling,
idet
vi
erfaringsmæssigt
har
anset
denne
be-
handlingsform
for
at
være
den
mest
effektive.
Der
anbefales
en
styrke
af
vaskevandet
fra
0,07
pct.
til
0,5
pct.
Vi
har
for
det
meste
holdt
os
til
den
svageste
koncentration.
Da
ALUGAN
ikke
påvirker
parasitæg-
gene
tilrådes
normalt
2
behandlinger
med
10-14
dages
mellemrum.
Vore
erfaringer
med
ALUGAN
anføres
i
nedenstående
skema:
Badning:
Dyr
Antal
Parasit
Antal
både
%
opl
Red-
Bi-
div
virkn.
Hund
20
lopper
3
0,07
4
4-
1*)
lopper
3
0,2
4
4-
2
lus
2
0,07
4-
4
Kat
3
lopper
2
0,07
4.
Marsvin
2
lus
2
0,07
4 4
*)
voldsomt
angreb
af
lopper.
Hunden
er
tidligere
Dyrlæger,
Hillerød
Dyrehospital,
Industrivænget,
behandlet
med
Sebocan,
Acetonum
rotenoni
og
3400
Hillerød.
Tlf.
(03)
26
4148.
Tellusol
uden
effekt.
758
Pudring:
Dyr
Antal
Parasit
Recidiv
Bivirkn.
Hund
2
lopper
4-
Praparatet
er
effektivt
ved
intensiv
behandling.
Spray-behandling:
Dyr
Antal
Parasit
Recidiv
Bivirkn.
Hund
3
lopper
der
var
her
tale
om
3
voldsomt
infesterede
opera-
tionspatienter.
Præparatet
var
effektivt
ved
intensiv
behandling.
Ved
direkte
spraybehandling
af
ca.
20
lopper,
som
sås
undersØgelsesbordet,
var
sidste
loppe
død
2
min.
efter
behandlingen.
For
samtlige
33
behandlede
dyrs
vedkom-
mende
er
der
ikke
iagttaget
recidiver
(obser-
vationsperiode
op
til
30
dage),
ligesom
der
hos
ingen
af
dyrene
er
observeret
nogen
form
for
bivirkninger,
hverken
lokalt
eller
alment.
grundlag
af
ovenstående
erfaringer
kan
vi
konkludere
følgende:
ALUGAN
er
et
effektivt
antiparasitært
middel
uden
bivirkninger
i
de
nævnte
kon-
centrationer.
Det
er
let
og
behageligt
at
ar-
bejde
med,
og
instruktionen
etiketten
er
udførlig
og
letfattelig,
at
fejltagelser
næppe
kan
ske.
Det
er
endvidere
en
praktisk
hjælp,
at
nøj-
agtig
måleske
følger
med
pakningen.
Det
er
vort
indtryk,
som
med
alle
antipa-
rasitære
midler,
at
vask
er
den
mest
effektive
behandlingsform,
samt
at
spraybehandling
af
katte
i
almindelighed
bør
undgås
p.gr.a.
angst
for
lyden.
759