Case report of a larval tetrathyridium from the abdominal cavity of a Norwegian cat


Berg, C.; Andersen, K.

Norsk Veterinaertideskrift 94(9): 563-565

1982


The first known finding of a Mesocestoides sp. larva in a cat in Norway is reported.

Bendelormlarver,
tetrathyridier,
i
bukhulen
hos
en
norsk
katt
En
kasuistisk
meddelselse
Carl
Berg,
Karin
Andersen,
Vit.
konsulent,
dr.
scient.,
D.T.V.M.,
Førsteamanuensis,
dr.
philos,
Statens
veterinære
lab.
i
Bergen,
Zoologisk
Museum,
Boks
40,
5032
Minde
Sarsgt.
I,
Oslo
5
Innledning
Hos
enkelte
cyclophyllide
bendelormer
kan
livs-
syklusen
av
og
til
forløpe
noe
uregelmessig
slik
at
larveformen
forekommer
hos
den
egentlige
slutt-
verten.
Mesocestoides
lineatus
er
en
ikke
helt
uvan-
lig
tarmparasitt
hos
norske
hunder
og
katter,
den
kan
også
forekomme
hos
mennesker.
Livssyklus
De
kjønnsmodne
ormene
produserer
egg
som
av-
settes
med
vertens
avføring.
Det
inngår
normalt
to
mellomverter
i
syklus
(Fig.
1).
Det
2.
larvestadium,
som
kalles
tetrathyridium
kan
formere
seg
ukjøn-
net
ved
deling
av
larven.
Kasuistikk
En
ca.
12
år
gammel
katt
fra
Drøbak
ble
ovarie-
hysterektomert
ved
Institutt
for
Obstetrikk,
Nor-
ges
veterinærhøgskole
i
1979.
Ved
åpningen
av
bukhulen
fant
man
noen
lange,
hvite
dannelser.
De
viste
egenbevegelse
og
et
noe
uttørket
og
et
sprit-
fiksert
eksemplar
ble
levert
forfatterne
samme
dag.
Det
uttørkede
eksemplaret
«livnet
til»
etter
kort
ophold
i
0,9%
NaCI.
Larvene
var
hvite,
lett
avfla-
tet
og
noe
oppdrevne
i
den
ene
enden
(Fig.
2).
De
var
7-8
cm
lange.
Mistanken
om
at
det
dreide
seg
om
tetrathyridier
ble
verifisert
ved
histologisk
undersøkelse
av
den
invaginerte
scolex
(Fig.
3).
Eieren
opplyste
at
katten
hadde
vært
en
ivrig
jeger
som
fartet
mye
i
skogen.
Etter
operasjonen
kom
katten
seg
igjen,
men
virket
aldri
helt
frisk.
Ca
et
år
senere
døde
den
uten
å
ha
vist
nevneverdige
sykdomstegn.
Katten
ble
ikke
obdusert.
Diskusjon
Barsanti
(1979)
beskriver
fra
New
Mexico,
USA,
et
noe
ondartet
tilfelle
av
peritonitt
hos
hund
forårsa-
ket
av
store
mengder
små,
sandkornliknende
me-
socestoicieslarver.
Sparganum
kalles
larvene
til
pseudophyllide
bendelormer
tilhørende
slekten
Spirometra,
disse
kan
forårsake
lidelser
hos
en
rekke
dyrearter.
Fra
utlandet
(USA,
Syd-Europa,
Asia
og
Afrika)
er
flere
alvorlige
tilfeller
beskrevet
hos
menne-
Norsk
Veterinærtidsskrift
1982,
94,
9
563
Figur
1
Livssyklus,
Mesocestoides
lincatus.
Rovdyr
infisert
med
mesocestoides
1
Irregulær
infeksjonsvei:
Dyr
som
normalt
er
sluttvert
fortærer
1.
mellomvert
med
utvikling
av
tetrathyridier;
buk-
eller
brysthule.
Infisert
2.
mellomvert
fortæres
av
sluttverten.
Tetrathy-
ridier
utvikles
til
bendelormer
i
tynntarmen.
Egg
fortæres
av
1.
mellomvert,
gjødselbille
eller
midd,
og
utvikles
til
cysticercoid
(1.
larvestadium).
Infisert
1.
mellomvert
fortæres
av
2.
mellomvert
(virvel-
dyr),
cysticercoidet
utvikles
til
tetrathyridium
(2.
larve-
stadium)
i
peritoneal
eller
pleurahulen.
2.
larvestadium
kan
ha
ukjønnet
formering,
men
ikke
nødvendigvis.
ske.
Sparganum
og
tetrathyridium
kan
til
forveks-
ling
likne
hverandre,
lokaliseringen
i
mellomver-
ten
kan
også
være
svært
lik.
Sparganums
invagi-
nerte
scolex
er
imidlertid
utstyrt
med
bare
to
su-
gespalter,
mens
tetrahyridiums
scolex
har
fire
su-
geskåler
(Fig.
3).
Slekten
Spirometra
er
vidt
vites
ikke
påvist
i
Norge,
den
har
en
mer
sydlig,
cirkum-
polar
utbedrelse.
Den
voksne
mark
av
Mesocesto-
dies
lineatus
er
som
nevnt
innledningsvis
en
ikke
helt
uvanlig
tarmparasitt
hos
norske
hunder
og
katter.
Larvestadiet
tetrathydium
er
imidlertid
ik-
ke
tidligere
påvist
hos
norske
husdyr.
Sammendrag
Den
første
kjente
påvisning
av
larven
tetrathyri-
dium
til
bendelormen
Mesocestoides
sp.
beskrives
hos
en
norsk
katt.
564
Norsk
Veterinærtidsskrift
1981,
94,
9
Figur.
2.
Tetrathyridium
fra
bukhule
til
katt
(a)
den
invaginerte
scolex,
X3.
Figur
3.
Tversnitt
av
tetrathyridiums
invaginerte
scolex
med
ire
sugeskåler
(a),
X40.
`.<
4
eYis-
4
,
‘,
4
t6q
r
'1e
Summary
The
first
known
finding
of
the
larval
tapeworm
Tetrathyridium
(Cestoda,
Mesocestoidiciae)
in
a
Norwegaian
cat
is
described.
Referanser
Barsanti,
J.A.,B.D.
Jones,
W.S.
bailey
&
G.D.
Knip-
ling:
Diagnosis
and
treatment
of
peritonitis
caused
by
a
larval
cestode
Mesocestoides
sp.
in
a
dog.
Cornell
Veteri-
narian
1979,
69,
45-53.
Norsk
Veterinærtidsskrift
1982,
94,
9
565