The experimental study of Microtus juldaschi juldaschi and Microtus juldaschi carruthersi and their hybrids


Pokrovskii, AV.; Gileva, EA.; Ishchenko, VG.; Mikhalev, MV.

Trudy Inst Ekol Rast Zhivot 86: 19-40

1973