New species of solitary Vespidae wasps of the family Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) from Eastern Kara-Kum


Kurzenko, N.V.

Trudy Vsesoiuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 61: 171-172

1979