Hypersensitivity due to topical use of silver sulfadiazine on burn wounds (report of 6 cases)


Jia, X.M.

Zhonghua Zheng Xing Shao Shang Wai Ke Za Zhi 1(3): 232-233

1985