New species of the mite genus Rhizoglyphus Clap. (Acarina, Tyroglyphidae)


Volgin, V.I.

Zoologicheskii Zhurnal, 312: 249-252

1952