New species of the mite genus Rhizoglyphus Clap. (Acarina, Tyroglyphidae)


Volgin, V.I.

Zoologicheskii Zhurnal 31(2): 249-252

1952